การให้บริการ

E-Service

- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร, มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ระบบการจองยานพาหนะ

- SU SMART Silpakorn University

- ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS65)

- ระบบบริการการศึกษา

- การจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต

- การขอเอกสารออนไลน์ (สำหรับนักศึกษา)

- การลงทะเบียนเรียนออนไลน์

- มีการให้บริการ ระบบ elearning

- ระบบการค้นหาข้อมูลบุคลากร

- ระบบการขอหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การขอ transcript เป็นต้น

- สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)

- คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE)

- e-Books

- e-Theses (วิทยานิพนธ์ออนไลน์)

- Library Collections

- ค้นหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

- SU Digital Library

- แบบคำร้องเสนอซื้อหนังสือ

- ระบบการจองห้องค้นคว้า

- SMS Alert

- การจ่ายเงินให้บุคคลภายใน ภายนอก ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคาร