การให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ สำนักงานอธิการบดี

- ผลการประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้

- รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ

- คณะอักษรศาสตร์

- คณะศึกษาศาสตร์
ความพึงอใจต่อโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- คณะเภสัชศาสตร์

- คณะดุริยางคศาสตร์

- คณะวิทยาการจัดการ

- บัณฑิตวิทยาลัย

- สำนักหอสมุดกลาง