การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) : ทุุกคณะ/วิชา

หมายเหตุ ข้อมูลเกี่ยวกับแผนจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละส่วนงาน/หน่วยงาน ล่าสุดเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากทางสำนักดิจิทัลแจ้งว่าเว็บไซต์เกิดปัญหาและดำเนินการแก้ไขแล้วสามารถเข้าถึงได้แล้ว แต่ข้อมูลที่สำนักดิจิทัลได้แบ็คอัพไฟล์ไว้ ทำให้ข้อมูลปี 2564 และ 2565 หายไป ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ทางส่วนงาน/หน่วยงานเป็นผู้ลงเว็บไซต์เอง

- แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.supply.su.ac.th/index_7.php
(http://www.supply.su.ac.th/notice/dw-624ea275ec6d18.77343067.pdf)