คณะวิชา

คณะศึกษาศาสตร์

ข้อมูลคณะ

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2513 เป็นคณะวิชาลำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นคณะวิชาลำดับที่ 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมี ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อธิการบดีของมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้น ดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดีคนแรกของคณะฯ

ในระยะแรก คณะศึกษาศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้เปิดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้น เพื่อเป็นสถานฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสำหรับนักศึกษา และเป็นแหล่งทดลองนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเปิดสอนทั้งหลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรภาคพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพสากล เป็นผู้นำในการพัฒนาบุคลากร การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะฯ ให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นดีที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม ตลอดจนเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
- ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
- ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรการศึกษา 4 ปี
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- สาขาวิชาการประถมศึกษา
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาภาษาจีน
- สาขาวิชาสังคมศึกษา
- สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และ คณะอักษรศาสตร์)
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และ คณะวิทยาศาสตร์)
- สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และ คณะวิทยาศาสตร์)

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
- สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
- จิตวิทยา

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
- สาขาวิชาพัฒนศึกษา
- สาขาวิชาวิธีวิจัยทางการศึกษา

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
- สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรความร่วมกันระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์)

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
- สาขาวิชาบริหารการศึกษา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
- สาขาวิชาพัฒนศึกษา
- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ และกลุ่มวิชาการประถมศึกษา)
- สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา

ค่าเทอม

กองทุนและทุนการศึกษา

ติดต่อ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ 73000
โทรศัพท์: 0 3 425 5095
โทรสาร: 0 3 425 5796
E-mail: pritedu.su@gmail.com

เว็บไซต์

https://educ.su.ac.th