คณะวิชา

คณะดุริยางคศาสตร์

ข้อมูลคณะ

คณะดุริยางคศาสตร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ภายใต้ชื่อ “โครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” โดยดำริของศาสตราจารย์ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยความร่วมมือจากบุคคลในวงการดนตรีหลายท่าน นับเป็นคณะวิชาลำดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้อำนวยการคนแรก คือ เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติิ

คณะดุริยางคศาสตร์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2542 เปิดสอนเพียงหลักสูตรเดียว คือ ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ต่อมาในปีการศึกษา 2543 เปิดสอนหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ เพิ่มขึ้นเป็นหลักสูตรที่สาม ปีการศึกษา 2552 คณะดุริยางคศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2557 เพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรดนตรีและธุรกิจบันเทิง และในปีการศึกษา 2562 ได้เปิดสอนระดับปริญญาเอก เพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต
- ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) หลักสูตรการศึกษา 4 ปี
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) หลักสูตรการศึกษา 4 ปี

ระดับบัณฑิตศึกษา
- ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.) หลักสูตรการศึกษา 2 ปี

ปริญญาเอก
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) หลักสูตรการศึกษา 3 ปี

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาบัณฑิต
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) หลักสูตรการศึกษา 4 ปี
- สาขาวิชาการแสดงดนตรี
- สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
- สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์

ค่าเทอม

ภาคการศึกษาละ 65,000 บาท และ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยภาคการศึกษาละ 4,000 บาท
(เฉพาะชั้นปีที่ 1 มีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 3,350 บาท)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) หลักสูตรการศึกษา 4 ปี
- สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง

ค่าเทอม

ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท และ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยภาคการศึกษาละ 4,000 บาท
(เฉพาะชั้นปีที่ 1 มีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 3,350 บาท)

ระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.) หลักสูตรการศึกษา 2 ปี
- สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา

ค่าเทอม

ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท และ เรียกเก็บทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย)

ระดับดุษฎีบันฑิต
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) หลักสูตรการศึกษา 3 ปี
- สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา

ค่าเทอม

ภาคการศึกษาละ 95,000 เรียกเก็บทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา (ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย)

กองทุนและทุนการศึกษา

ติดต่อ

คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 ถนนบรมราชชนนี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์: 0 2 424 5505, 0 2 424 5623, 0 2 001 9292
โทรสาร: 0 2 424 5618

เว็บไซต์

https://music.su.ac.th