แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569Link

- แบบรายงานผลตามแผนฯ