มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- แผนปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รายงานการประชุม