การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีี

- แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2565Link