การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

มหาวิทยาลัยมีการการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ โดยมีมาตรการสนับสนุน ดังนี้

  1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
  2. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร