การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและประพฤติมิชอบ

- มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ก.บ.ม.ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลตามที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559

- มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยได้จัดทำเป็นข้อบังคับระเบียบประกาศ
หมวดบริหารทั่วไป บริหารบุคคล สวัสดิการ

- มหาวิทยาลัยได้มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565