การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัยศิลปากร

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร

- ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน

- ช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียน