การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร

- เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร / เว็บไซต์คณะ และส่วนงาน
https://www.su.ac.th
https://www.su.ac.th/th/faculty-paint.php
https://www.su.ac.th/th/organization-section2.php

- เว็บไซต์ศิลปากรใสสะอาด

- สายตรงอธิการบดี

- ช่องทางการรับข้อคิดเห็นด้าน
สิ่งแวดล้อมภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร

https://www.adsc.su.ac.th/

http://www.pitc.su.ac.th/index.php/ita?layout=edit&id=319

Facebook: มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยเขตสารสนเทศเพชรบุรีFacebook: งานพัฒนานักศึกษา ม.ศิลปากรเพชรบุรี
https://www.facebook.com/sdd.su.pitc/


นอกจากนี้ยังมีกลุ่มไลน์สำหรับคณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
Line : SU PITC Channel


- face book : SU4Life

- face book : SUTCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร

- face book :กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- twitter : SU-TCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่องทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา

เฟสบุ๊กแฟนเพจ SilpakornAct

ไลน์ออฟฟิศเชียล

แบบประเมินความพึงพอใจหลังการให้บริการ

แบบประเมินความพึงพอใจหลังการให้บริการ

สายตรงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

- Facebook ของกองกฎหมาย

- เว็บไซต์ใสสะอาด (รับเรื่องร้องเรียน)

- รับข้อร้องเรียน