การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

มีช่องทางเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ บุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการประจำคณะ/ ส่วนงาน รวมทั้งมีโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วม และให้ข้อคิดเห็น