เกี่ยวกับ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

อธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
E-mail : NGAWHIRUNPAT_T@SU.AC.TH

รองอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์
E-mail : LAOPOONPHAT_P@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค้ำชู
E-mail : KHUNCUMCHOO_N@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ
E-mail : CHUMCHOB_N@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ
E-mail : PATROJANASOPHON_P@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี
E-mail : TARAWADEE_N@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุชาดา พิริยะประสาธน์
E-mail : PIRIYAPRASARTH_S@SU.AC.TH

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สำเนียงงาม
E-mail : SUMNIENGNGAM_S@SU.AC.TH

รองอธิการบดี วังท่าพระและเมืองทองธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองพล ยาศรี
E-mail : YASRI_P@SU.AC.TH

รองอธิการบดี เพชรบุรี
อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม
E-mail : KONGCHUM_P@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์
E-mail : PASUNON_P@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร
อาจารย์ ดร.นุกูล แดงภูมี
E-mail : DANGPUMEE_N@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทรัพย์ พรสวัสดิ์
E-mail : PORNSAWAD_P@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.พีรยศ ภมรศิลปธรรม
E-mail : PAMONSINLAPA_P@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและจัดการกายภาพ
อาจารย์พงศธร เวสสบุตร
E-mail : WESSABUTRA_P@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณณดา ภมรปฐมกุล
E-mail : PAMORNPATHOMKUL_B@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์
E-mail : ROONPHO_P@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร
E-mail : SIRICHODNISAKOR_C@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระและเมืองทองธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท
E-mail : WATTANAPHIKOWIT_S@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี
E-mail : ARROMDEE_P@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  พระราชวังสนามจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย
E-mail : TAWICHAI_S@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล
E-mail : THANUPON_I@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและจัดการนโยบาย
อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก
E-mail : BOOSABOK_P@SU.AC.TH