การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- ข้อมูลสถิติการให้บริการงานในด้านต่างๆ เช่น
งานออกเลขที่ งานบริการห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน งานบริการห้องบรรยาย/ห้องเพื่อการเรียนการสอน งานบริการจัดเลี้ยงรับรอง

- ข้อมูลสถิติการให้บริการงานในพื้นที่วิทยาเขตเพชรบุรี
1. การให้บริการงานซ่อมบำรุง (งานบริการกลาง)
2. การใช้ห้องเรียน/ยืม-คืน อุปกรณ์โสตฯ (งานบริการการสอน)
3.การให้บริการห้องประชุม/หนังสือรับรองการทำงาน/บัตรประจำตัวพนักงาน/ขอใช้ยานพาหนะ/ขอหนังสือรับรองของนักศึกษา (งานบริหารทั่วไป)
4.การให้บริการนักศึกษาในหอพัก (งานพัฒนานักศึกษา)
http://www.pitc.su.ac.th/index.php/organization/office/111-organization/2019-05-22-02-59-07/289-plan

- ข้อมูลสถิติการให้บริการงานเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา
สถิติข้อมูลการให้บริการด้านสุขอนามัย ห้องพยาบาล

- สถิติข้อมูลการให้บริการด้านโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

- สถิติข้อมูลติดตามเพื่อสนับสนุนมาตรการและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

- สถิติข้อมูลการให้บริการ ด้าน ICT Services

- สถิติการได้รับวัคซีนโควิด 19

- สถิตินักศึกษาจำแนกตามสถานภาพนักศึกษาคงอยู่

- สถิติจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน

- สถิติแสดงจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร จำแนกตามสายวิชาการและสายสนับสนุน