คณะวิชา

คณะอักษรศาสตร์

ข้อมูลคณะ

คณะอักษรศาสตร์จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 เป็นคณะวิชาลำดับที่ 5 และเป็นคณะวิชาแรกของวิทยาเขตแห่งใหม่ คือ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ณ จังหวัดนครปฐม โดยศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ให้ความสำคัญต่อคุณภาพการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนแก่นักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน และมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษา นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง และห้องโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศนอกจากนี้ ยังมีภารกิจในด้านการวิจัยโดยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้คณาจารย์ทำวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วยการให้ทุนส่งเสริมการวิจัย และสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติ และได้ผลิตวารสารอักษรศาสตร์ซึ่งเป็นวารสารระดับชาติเพื่อเผยแพร่งานวิจัยอีกด้วย คณะอักษรศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคมและกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องปีละหลายโครงการ

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต
- ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.)

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.)

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อ.ด.)

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาบัณฑิต
- สาขาวิชาการแสดงศึกษา
- สาขาวิชาประวัติศาสตร์
- สาขาวิชาปรัชญา
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
- สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาภูมิศาสตร์
- สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
- สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
- สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย
- สาขาวิชาเอเชียศึกษา

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- สาขาวิชาประวัติศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาประวัติศาสตร์

ค่าเทอม

กองทุนและทุนการศึกษา

ติดต่อ

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนน ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3 425 5096-7
โทรสาร: 0 3 425 5794
เบอร์โทรศัพท์ งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์: 034-256709

เว็บไซต์

https://arts.su.ac.th