แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนกรายคณะ ส่วนงาน และหน่วยงาน)

- รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี