เกี่ยวกับ

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

share
Facebook
Twitter

อัตลักษณ์ (Identity)“ชาวศิลปากรเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์”

อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (Campus Identity)ทุกพื้นที่เป็นที่พึ่งของชุมชน โดยมีอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ดังนี้

วังท่าพระ

การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบ และวัฒนธรรม นำเสนอภาพลักษณ์ Arts & Design

พระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรม เป็นต้นแบบด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนนำเสนอภาพลักษณ์ Arts & Green

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี

เป็นผู้นำองค์ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม บูรณาการข้ามศาสตร์ นำเสนอภาพลักษณ์ Arts & Community

City Campus
(เมืองทองธานี)

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและรายได้กับมหาวิทยาลัยนำเสนอภาพลักษณ์ Arts & Technology

ลิงก์ดาวน์โหลด

share
Facebook
Twitter