คณะวิชา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ข้อมูลคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2498 เป็นคณะที่ 2 ของมหาวิทยาลัย ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์พระพรหมพิจิตร ใช้ชื่อคณะว่า “คณะสถาปัตยกรรมไทย” เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับอนุปริญญา 3 ปีการศึกษา ต่อมา พ.ศ. 2502 ได้ขยายหลักสูตรการศึกษาถึงระดับปริญญา 5 ปีการศึกษา จนกระทั่ง พ.ศ. 2509 จึงได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” และได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีแผนใหม่ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2527 โดยเปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง เป็นสาขาวิชาแรก และขยายการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกหลายสาขาวิชา ต่อมาในปี 2545 ได้เปิดสอนในระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รับผิดชอบการเรียนการสอนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร แบ่งเป็น ระดับปริญญาบัณฑิต 2 หลักสูตร ปริญญามหาบัณฑิต 10 หลักสูตรและปริญญาดุษฎีบัณฑิต 2 หลักสูตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ การสนับสนุนงานวิจัยด้านบุคลากร อาคารสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับผู้วิจัย เพื่อให้งานวิจัยได้สำเร็จผลอันนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ในสาขาวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะฯ และในสาขาวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังจัดสรรงบประมาณให้กับคณาจารย์ผลิตตำราหนังสือที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ สำหรับงานบริการวิชาการ ได้ให้การบริการในรูปแบบต่าง ๆ แก่สังคม เช่น การท่องเที่ยว การอนุรักษ์โบราณสถาน สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ฯลฯ นอกจากนั้น ยังได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาบัณฑิต
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
- สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
- สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
- สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว

ค่าเทอม

กองทุนและทุนการศึกษา

ติดต่อ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0 2 221 5877, 0 2 221 8572
โทรสาร : 0 2 221 8837
E-mail: arch_fac@su.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
อาคารศิลป์ พีระศรี 1
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0 3 427 1375-8
โทรสาร : 0 3 427 1375-8 ต่อ 100

เว็บไซต์

https://arch.su.ac.th