ความสำเร็จ

รางวัล

ขอแสดงความยินดี...

นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ชนะเลิศการประกวดการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Awards 2020 ครั้งที่ 16 ปลูกใจ(รักษ์)โลก ในหัวข้อ ‘ใช้พลาสติกอย่างรู้คิด เพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม’ จากผลงานโฆษณาชื่อ “ขาดเธอไม่ได้ หัวใจขอสารภาพ“


รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ ศรีพงษ์...

คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Presentation โดยวิธีออนไลน์ ผลงานชื่อ Implementation of Web-based Instruction with Blended Laboratory ในการประชุม The 12th International Conference on Education Technology and Computers (ICETC 2020)


รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์...

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง Gold Award จากผลงาน ผลิตภัณฑ์ Bio-plast Mushroom Bags (ถุงเพาะเชื้อเห็ดย่อยสลายได้)ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 งาน AsianInvent Singapore (AiSG) 2020 โดยวิธีออนไลน์


รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์...

คณะเภสัชศาสตร์ Top 2% ของโลก นักวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุด สาขา Pharmacology & Pharmacyพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)ที่มา : Stanford University (2020)


รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย...

คณะวิทยาศาสตร์ Top 2% ของโลก นักวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุด สาขา Energy พิจารณาจากผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563) ที่มา : Stanford University (2020)


รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ นายนัทธพงศ์ คงรักษ์...

ว่าที่บัณฑิต ภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 9 (PART9) ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน การประกวดออกแบบจากโครงการ ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) ถึง 2 รายการ
1. ประเภทชุด Generation Y ชื่อผลงาน ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน
2. ประเภทชุด Finale ชื่อผลงาน ความเจิดจรัส
ได้รับเงินรางวัลจำนวนประเภทละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล


รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ.2563...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยประยุกต์ใช้อนุภาคเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์เรื่องอนุภาคในนิทานพื้นบ้าน ความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ รางวัลผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับเชิญไปร่วมแสดงในงานนิทรรศการระดับนานาชาติ ผลงานสร้างสรรค์ กระตั้วแทงเสือ


รายละเอียด

รางวัล Silver Award...

มหาวิทยาลัยศิลปากรและสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการ “การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช” ที่ได้รับรางวัล “Silver Award” ถ้วยรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี ในการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ “พลวัตวิถี เยาวราช: สืบทอด เปิดรับ ปรับตัว” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ในระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ


รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. กัญชรส นาคสินธุ์ ชั้น ม.6/3...

แผนการเรียนศิลปกรรม โรงเรียนสาธิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้รับรางวัลชนะเลิศศิลปกรรม อันดับ ๑

ผลงานชื่อ 2020 Period of Night mare

จากการประกวดศิลปกรรมเยาวชนแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2563


รายละเอียด

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชนะเลิศการแข่งขัน ArchiCAD skill contest 2017 ภายใ...

นายบดินทร์ สิริอาภานนท์ 
Badin Siriarphanont

ชนะเลิศการแข่งขัน ArchiCAD skill contest 2017 
ภายใต้หัวข้อ "ปลุก idea บ้าน Super Hero"

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


รายละเอียด