การปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือด้านแผน การให้บริการการศึกษา และบริหารงานทั่วไป

- คู่มือการใช้ระบบ CIO กองแผนงาน

- คู่มือการใช้งาน GROUP-Reninventing Follow up กองแผนงาน

- คู่มือการปฏิบัติงานการคัดแยกและเผาขยะชุมชน

- คู่มือการปฏิบัติงานการเขียนแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมเบื้องต้นด้วยโปรแกรม autodest revit 2019

- คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร

- คู่มือด้านการเงินและบัญชี

- บทสรุปสำคัญโดยย่อคู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- มีบทสรุปสำคัญโดยย่อคู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

- คู่มือการใช้ระบบบริหารงบประมาณ (Fund Management : FM)

- คู่มือการใช้ระบบบริหารคลังวัสดุ (Material Management : MM)

- คู่มือการใช้ระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting : FI)

- คู่มือการใช้ระบบบัญชีบริหาร (Controlling : CO)

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานและถาม-ตอบ การตรวจสอบและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรในภาพรวม

- แผ่นพับถาม-ตอบสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย

- แผ่นพับถาม-ตอบสารพันปัญหาโครงการฝึกอบรม

- แผ่นพับคู่มือการเดินทางไปเสนองานวิจัยต่างประเทศ

- การสอบสวนข้อเท็จจริง

- การลาหยุดราชการเพื่อฝึกอบรม ดูงาน ฝึกอบรมในเชิงวิจัยและสร้างสรรค์หรือไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

- การบริหารงานตามแผนอัตรากำลัง

- การบริหารทรัพยากรบุคคล

- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งที่สูงขึ้น

- คู่มือและขั้นตอนการดำเนินการลงฐานข้อมูลบุคลากร

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 มกราคม 2562

- ขั้นตอนการบรรจุและประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

- มาตรการรักษาความปลอดภัย

- คู่มือด้านการพัสดุ