ความสำเร็จ

งานสร้างสรรค์

ผลงานวิทยานิพนธ์ (บางส่วน) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 คณะสถาปัตยก...

ปีการศึกษา 2559 : ชั้นปีที่ 5

ผลงานวิทยานิพนธ์ (บางส่วน) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5   ปีการศึกษา 2559 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ถ่ายภาพโดย  ชนะพล โอภาสเจริญกิจ, อนวัช เพชรอุดมสินสุข


รายละเอียด