คณะวิชา

คณะมัณฑนศิลป์

ข้อมูลคณะ

คณะมัณฑนศิลป์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 ด้วยความริเริ่มของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม มีวัตถุประสงค์ให้มีการศึกษาในเรื่องของศิลปะและการออกแบบทุกลักษณะวิชาชีพ ทั้งในเรื่องของทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรียกว่าสาขาวิชามัณฑนศิลป์ ปัจจุบันได้ขยายการผลิตบัณฑิตสาขาศิลปะและการออกแบบแขนงต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ และสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

คณะมัณฑนศิลป์ ได้ให้ความสำคัญต่อการบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้จัดแสดงงานนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และผลงานศิลปนิพนธ์นักศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบที่คณะวิชามีการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุกปี การจัดเทศกาลของขวัญของนักศึกษา การประกวดนักออกแบบแห่งปีสู่ระดับสากล ตลอดจนคณาจารย์ของคณะได้ให้ความร่วมมือเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลงานการออกแบบให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งยังมีโครงการจัดการอบรมทางด้านศิลปะและการออกแบบให้กับบุคคลทั่วไป การให้บริการออกแบบทางมัณฑนศิลป์อีกด้วย

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต
- ปริญญาศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต (ศล.ม.)

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาบัณฑิต
- สาขาวิชาการออกแบบภายใน
- สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
- สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
- สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
- สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
- สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
- สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม
- สาขาวิชาการออกแบบ

ค่าเทอม

กองทุนและทุนการศึกษา

ติดต่อ

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถนนหน้าพระลาน
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0 2 221 5874
โทรสาร : 0 2 225 4350

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
อาคารศิลป์ พีระศรี 3
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์: 034-275-030, 034-270-413
โทรสาร: 034-270-412

เว็บไซต์

http://decorate.su.ac.th/