การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศเจตจำนงสุจริต

- กิจกรรมการส่งเสริม EdPEx

- การประชาสัมพันธ์นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”

- VDO “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”