ข่าว

สมัครงาน

images

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิ...

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท เพื่อปฏิบัติงาน สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โทร 034-255790 ตั้งแต่วันที่ 14 -22 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัคร ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สัง...

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 2 อัตราผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 - 5 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์  "ประโชติ เปล่งวิทยา" ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 034-255-800 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

ขยายเวลา รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อทำการสอนที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือนๆ ละ 31,500.-บาทผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม โทรศัพท์ 0 3424 5300 ต่อ 28016,28046 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563


รายละเอียด
images

ประกาศ การเปิด – ปิด ประตู มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์...

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ออกมาตรการผ่อนคลาย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะดำเนินการเปิด – ปิดประตู เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากร นักศึกษาและบุคคลที่จะเข้ามาติดต่อราชการ มีรายละเอียดและข้อปฏิบัติ ดังนี้1. ประตูทรงพล เปิด – ปิด เวลา 04.00 – 24.00 น. ช่วงเวลาตั้งแต่เวลา 22.30 น. ถึง 04.00 น.จะดำเนินการในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการโดยการตรวจสอบบุคคล1.1 สำหรับบุคคลภายนอก ห้ามเข้าภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่เวลา 22.30 น. ถึง 04.00 น.1.2 ประตูทรงพลจะปิดเวลา 24.00 น. หากบุคลากรและนักศึกษาที่จะเข้าภายในมหาวิทยาลัยจะต้องโปรดแสดงบัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรลูกจ้าง บัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่งให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบ ในส่วนนักศึกษาให้แสดงบัตรนักศึกษา2. ประตูเหนือวัง เปิด – ปิดวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 05.30 – 21.00 น.วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 05.30 – 19.00 น.วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด3. ประตูศึกษาศาสตร์ เปิด – ปิดวันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 05.30 – 21.00 น.4. ประตูทับแก้ว เปิด – ปิดวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 06.00 – 18.00 น.วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 06.00 18.00 น. เป็นเส้นทางเฉพาะเดินผ่านเข้า – ออกวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด5. ประตูมาลัยแมน เปิด – ปิดวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 06.00 – 19.00 น.วันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดในการนี้ มหาวิทยาลัยจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด
images

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา...

จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์  "ประโชติ เปล่งวิทยา" ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 034-255-800 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาศิลปไทย...

เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสังกัด ภาควิชาศิลปไทยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 034-271-379 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึง วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

Conservation Summer School Online...

Institute of Conservation, University of Applied Arts Vienna (UNESCO Chair on Conservation and Preservation of Tangible Cultural Heritage) จัดโครงการอบรมเรื่อง ‘Understanding Pigments’ แบบออนไลน์ผ่าน ZOOM ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ International Summer School 2020 (แบบทางไกล) ในวันที่ 4, 11, 12, 20, 22, 25 และ 26 มิถุนายน ให้แก่ผู้ที่สนใจพร้อมกับให้โควต้ากับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการส่งบุคลากรเข้าอบรม พร้อมรับใบประกาศนียบัตรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย


รายละเอียด
images

มอบเงินรายได้จากการเช่าบูชาพระพิฆเนศวร : เทพแห่งศิลปะวิทยากร รุ่นเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ใ...

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ไทวัฒนกุล ประติมากรผู้ปั้นพระพิฆเนศวร : เทพแห่งศิลปะวิทยากร รุ่นเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจัดสร้างโดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับสำนักงานบริการวิชาการ ได้นำเงินรายได้จากการเช่าบูชาไปมอบให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี จำนวน 250,000 บาท และโรงพยาบาลชะอำ จำนวน 250,000 บาท เพื่อใช้สำหรับจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้รับมอบ


รายละเอียด
images

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า...

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า CORONAVIRUS ที่มีแหล่งเริ่มใหม่มาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งมีการติดเชื้อและความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต และปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระมีนักท่องเที่ยวหลายเชื้อชาติผ่านเข้า-ออกภายในมหาวิทยาลัย เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โคโรน่า มหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรมีมาตรการ ดังนี้ 1.ปิดประตูใหญ่ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ประตูด้านหน้าพระลาน(ประตูแดง) ประตูด้านถนนมหาราช(ประตูเขียว) ประตูด้านกรมศิลป โดยเปิดประตูเล็กเพื่อเป็นการเข้า-ออก และง่ายต่อการตรวจตรา2.ขอสงวนสิทธิ์การเข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร เฉพาะนักศึกษา บุคลากรและหน่วยราชการภายนอกเท่านั้น 3.การทำความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง(ห้องน้ำส่วนรวม) จะมีการทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาและสเปรย์ ฆ่าเชื้อโรค ทุก 2-3 ชั่วโมง 4.ห้องอาหารภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จะจำหน่ายอาหาร เฉพาะ นักศึกษา บุคลากร และหน่วยราชการภายนอกเท่านั้น 5.สำหรับนักศึกษาของคณะวิชาที่เป็นชาวต่างชาติ โปรดติดบัตรนักศึกษาให้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ 6.ขอให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนป้องกันการติดเชื้อโรคและเชื้อไวรัส ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ผู้ที่มีไข้ 7.นักศึกษาและบุคลากร ที่มีไข้หรือความผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจควนไปพบแพทย์หรือหน่วยอนามัย ของมหาวิทยาลัย ทันที เพื่อคัดกรองโรค และเชื้อไวรัส เพื่อดำเนินการต่อไป


รายละเอียด