ข่าว

สมัครงาน

images

รับสมัครงาน...

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท เพื่อปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสอบได้ที่ www.adsc.su.ac.th/ หรือ https://president.su.ac.th/personnel/


รายละเอียด
images

เริ่มแล้ว School Data Sync!! ระบบ sync ข้อมูล SU REG กับ MS Teams ภาคฤดูร้อน...

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีได้จัดทำระบบ sync ข้อมูลการลงทะเบียนจากระบบ REG ไปยัง MS Teams ปีการศึกษา 2566 เทอม 3 ผู้สอนรายวิชาภาคฤดูร้อนที่สนใจ สามารถเปิดใช้งานห้องเรียนที่สร้างขึ้นใน Microsoft Teams โดยระบบจะดึงนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าสู่ห้องเรียนโดยอัตโนมัติกำหนดการ● วันที่ 8 เม.ย. 2567 (วันแรกของการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน) ระบบเริ่ม sync ข้อมูลการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน และสร้างห้องเรียนรองรับการใช้งาน โดยจะมีการ sync ข้อมูลเพิ่ม/ถอนทุกวันจนสิ้นสุดระยะเวลาเพิ่ม/ถอนตามปฎิทินการศึกษา● วันที่ 23 เม.ย. 2567 (วันที่สิ้นสุดช่วงเพิ่ม/ถอน ภาคฤดูร้อน) สำหรับรายวิชาภาคปลายที่สิ้นสุดลงแล้ว ระบบจะปรับชื่อจาก (ชื่อเดิม) ไปเป็น Archived - (ชื่อเดิม) ทั้งนี้ จะดำเนินการเฉพาะรายวิชาที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากระบบ School Data Sync ในภาคการศึกษาก่อนโดยไม่กระทบกับรายวิชาที่ผู้สอนสร้างขึ้นเอง


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา สังกัด งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก1. สามารถสมัครสอบคัดเลือกผ่านเว็บไซต์สมัครงานออนไลน์ https://job.su.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ภายในเวลา 16.30 น.2. สมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเองยื่นเอกสารได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ภายในวันเวลาราชการผู้ประสงค์จะสมัครสอบด้วยตนเองสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสอบได้ที่ https:://www.sc.su.ac.th/index.php#menu05


รายละเอียด
images

ระบบรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร...

เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณในการสมัครงานและการใช้งานที่ง่ายยิ่งขึ้น เพียงแค่คลิกที่ลิงก์นี้ : https://job.su.ac.th/


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ สังกัด ภาควิชาสถิติดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.sc.su.ac.th/sc_new/660809_job2.pdfดาวน์โหลด ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร พนักงานชั่วคราว ที่ https://www.sc.su.ac.th/sc_new/650601_applicationform02.pdfตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม  - 5 กันยายน 2566


รายละเอียด
images

รับสมัครงาน...

ด้วยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (2-4-01-45) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท เพื่อปฏิบัติงาน สังกัด งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ วังท่าพระผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ โทร 0 2225 8991 ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอ...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประสงค์จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์  ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน ๆ ละ 31,500.-บาท เพื่อทำการสอนที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต่์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการข้อมูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.sc.su.ac.th และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ EMS หรือขนส่งเอกชน โดยแนบเงินค่าสมัครมาด้วยและจ่าหน้าซองถึง หน่วยทรัพยากรมนุษย์ งานบริหารและธุรการคณะวิทยาศาวตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000วงเล็บมุมซองว่า สมัครงานทั้งนี้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นสำคัญ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566


รายละเอียด
images

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง นักวิ...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ปฏิบัติงานศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประโชติ เปล่งวิทยา" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครที่สำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (โทร. 0 3425 5800)


รายละเอียด
images

คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ...

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะบดีคณะมัณฑนศิลป์ ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท จำนวน 1 อัตราผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ อาคารคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2566


รายละเอียด