คณะวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข้อมูลคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2534 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการขยายการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกิดการขาดแคลนบุคลากรในสาขาดังกล่าว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย และดำเนินงานบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ หรือการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุให้ตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ งานวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านเคมีฟิสิกส์ของอาหาร การวิจัยผู้บริโภคและการประเมินทางประสาทสัมผัส การจัดอบรม ให้คำปรึกษา และบริการตรวจวิเคราะห์ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร งานวิจัยที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม ยารักษาโรค สิ่งแวดล้อม พลังงาน ผลิตภัณฑ์และกระบวนการชีวภาพใหม่ ๆ ซึ่งประกอบด้วยสาขาที่หลากหลาย งานวิจัยทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์เพื่อสามารถนำไปใช้ได้จริงในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
- ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
- ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาบัณฑิต
- สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
- สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
- สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

ค่าเทอม

กองทุนและทุนการศึกษา

ติดต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์: สายตรงงานบริการการศึกษา 0 3 427 0522
              เบอร์กลาง โทร 0 3 410 9686
              งานบริการการศึกษา ต่อ 209030, 209031, 209032, 209033, 209034, 209035
              งานบริหารและธุรการ ต่อ 209000, 209010, 209011
              งานคลังและพัสดุ ต่อ 209020, 209021, 029022, 209023
              งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ต่อ 209040, 209041, 209042, 209043
โทรสาร: 0 3 421 9358
E-mail: fac-en@su.ac.th

เว็บไซต์

https://eng2.su.ac.th