คณะวิชา

คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลคณะ

คณะวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 เป็นคณะที่ 7 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นคณะวิชาแรกของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์ โดยเล็งเห็นถึงความจำเป็นและความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต ระยะแรกได้เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตเพียง 3 สาขาวิชา ต่อมาได้เปิดสอนสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีก เพื่อให้ครอบคลุมวิทยาศาสตร์พื้นฐานทุกสาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ จึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ทำงานวิจัยในแขนงต่าง ๆ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในหลายด้าน อาทิ การวิจัยเพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพในการเกษตรและอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีฟิล์มบาง การวิจัยด้านออปโตอิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยด้านฟิสิกส์บรรยากาศ และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ศึกษาวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีและตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์สารชนิดต่าง ๆ และงานวิจัยด้านอื่น ๆ ที่น่าสนใจ และยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาครู–นักเรียนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนในพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก และแหล่งบริการวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้สถิติประยุกต์และระบบคอมพิวเตอร์เก็บและวินิจฉัยข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันตก ตลอดจนจัดให้มีการประชุมสัมมนา การอบรม การบรรยายพิเศษ และการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต
- ปริญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- ปริญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาบัณฑิต
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาชีววิทยา
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาฟิสิกส์
- สาขาวิชาสถิติ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเคมีศึกษา
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาฟิสิกส์
- สาขาวิชาชีววิทยา
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
- สาขาวิชาสถิติประยุกต์
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
- สาขาวิชาฟิสิกส์
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาชีววิทยา
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาเคมีชีวอนินทรีย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม

ค่าเทอม

กองทุนและทุนการศึกษา

ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3 424 5300
โทรสาร: 0 3 424 5333
E-mail: science@su.ac.th

เว็บไซต์

http://www.sc.su.ac.th