การให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

- ระบบการให้บริการนักศึกษาและบุคลากรผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่แบบไร้สาย (SU Smart Plus Mobile Application)

- ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

- คู่มือการสมัครระบบ SU-TCAS 65 มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ขั้นตอนขอหนังสือสำคัญออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา

- ขั้นตอนการขออมุมัติกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

- ขั้นตอนการประกันอุบัติเหตุ

- ขั้นตอนและระเบียบการอยู่หอพักนักศึกษา

- การสมัครขอรับทุนการศึกษา

- ขั้นตอนการผ่อนผันการคัดเลือกทหาร

- คู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ขั้นตอนการรับสมัครงาน

- คู่มือที่ระบุการให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสให้กับบุคลากร/นักศึกษา

- ขั้นตอนวิธีการให้บริการของกองบริหารงานวิชาการในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

- ขั้นตอนการรับสมัครงาน

- ขั้นตอนการบรรจุและประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

- ขั้นตอนการประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว

- ขั้นตอนการตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือบุคลากร เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจำ

- ขั้นตอนการขออนุมัติปรับคุณวุฒิในประเทศและต่างประเทศ

- ขั้นตอนการแต่งตั้งผู้รักษาการแทน

- ขั้นตอนการรับรองประวัติการทำงานและเวลาทวีคูณระหว่างประจำปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกของข้าราชการฯและลูกจ้างประจำที่ขอรับบำเหน็จบำนาญ

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเพลิงศพ หรือขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ

- การขอหนังสือรับรองผลงานตามสัญญาจ้างงานสิ่งก่อสร้าง

- ขั้นตอนการขอเบิกจ่ายเงินตามสัญญาสำหรับบุคคลภายนอก

- มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเพลิงศพ หรือขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ

- คู่มือการใช้ระบบ CIO กองแผนงาน

- คู่มือการใช้งาน GROUP-Reninventing Follow up กองแผนงาน

- ขั้นตอนการทำงาน ถาม-ตอบ เรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร