เกี่ยวกับ

ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ทำเนียบผู้อำนวยการและอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2565) นับได้ 78 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผู้อำนวยการและอธิการบดีมาแล้ว 21 คน ดังรายพระนาม และรายนามต่อไปนี้

1. ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี
ผู้อำนวยการ
วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2486
2. ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน
ผู้อำนวยการ
วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2486 - พ.ศ. 2492
3. ศาสตราจารย์ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ผู้อำนวยการ
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2492 - พ.ศ. 2494
4. ศาสตราจารย์ พลเอก หลวงรณสิทธิพิชัย
ผู้อำนวยการ
วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2501
5. ศาสตราจารย์ ธนิต อยู่โพธิ์
ผู้อำนวยการ
วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2508
6. ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
อธิการบดี
วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2514;
7. ศาสตราจารย์ พันเอก หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์
อธิการบดี
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2517
8. ศาสตราจารย์ แสวง สดประเสริฐ
รักษาการแทนอธิการบดี
วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2518
9. ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
อธิการบดี
วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2522
10. ศาสตราจารย์ พลตรี หม่อมราชวงศ์ทองใหญ่ ทองใหญ่
อธิการบดี
วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2525
11. ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล
อธิการบดี
วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอนก วีรเวชชพิสัย
อธิการบดี
วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2531
13. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิง ไขศรี ศรีอรุณ
อธิการบดี
วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2539
14. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ
อธิการบดี
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2543

15. อาจารย์ พุฒ วีระประเสริฐ
อธิการบดี
วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547

16. รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร
อธิการบดี
วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550
17. นายภราเดช พยัฆวิเชียร
อธิการบดี
วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551
18. ดร.อุทัย ดุลยเกษม
อธิการบดี
วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช
อธิการบดี
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
อธิการบดี
วาระการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช
อธิการบดี
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
อธิการบดี (รักษาการแทน)
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2565
23. ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
อธิการบดี
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน