แผนดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รายงานความก้าวหน้าโครงการยกระดับการวิจัยและสร้างสรรค์ด้านศิลปะและการออกแบบโดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์และปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ แห่งการสร้างสรรค์ในระดับสากล ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)