แผนดำเนินการ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

- ตัวชี้วัด คำอธิบายตัวชี้วัด

- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนLink