การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แบบติดตามแผนความเสี่ยง 6 เดือน

- การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

- แผนปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ประกาศเจตจำนงสุจริต

- การประกาศนโยบาย “No Gift Policy”