การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบหลากหลายช่องทาง เช่น การส่งเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศิลปากรใสสะอาด สายตรงผู้บริหาร Google Form กล่องรับเรื่องร้องเรียน ส่งเอกสารร้องเรียนทางระบบสารบรรณ เป็นต้น