การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี และประพฤติมิชอบ

-ไม่มีข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
-ข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2565อยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน  เพื่อเสนอเข้าที่ประชุม กบม. เพื่อรับทราบต่อไป (วันที่ 26 เมษายน 2565)

http://www.suclean.su.ac.th/images/pdf/28465_4.pdf