การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางด้านภาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559

- ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

- การพัฒนาบุคลากร

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำของมหาวิทยาลัยศิลปากร

- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. 2559

- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559

- สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. 2559

- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2559

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563