การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ข้อบังคับระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุม ก.บ.ม.

- มีตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร แผนรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี รอบ 9 เดือน /รอบ 12 เดือน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของกองทรัพยากรมนุษย์