การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

- รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ไตรมาส 1

- รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ไตรมาส 2