การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- ร่าง TOR ร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารประกวดราคา

- เอกสารประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา (e-bidding)

- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศเชิญชวน การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลล่าสุดเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากทางสำนักดิจิทัลแจ้งว่าเว็บไซต์เกิดปัญหาและดำเนินการแก้ไขแล้วสามารถเข้าถึงได้แล้ว แต่ข้อมูลที่สำนักดิจิทัลได้แบ็คอัพไฟล์ไว้ ทำให้ข้อมูลปี 2564 และ 2565 หายไป ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ทางส่วนงาน/หน่วยงานเป็นผู้ลงเว็บไซต์เอง

- แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร