การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

กลุ่มไลน์ “เครือข่ายร้านค้าหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร (เพชรบุรี)”

กลุ่มไลน์ “หอพักนอก-ในสู้ภัย Covid-19”

- รายงานการถอดบทเรียนสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระหว่าง เมษายน 2563-กรกฎาคม 2564)

- ประมวลภาพกิจกรรมในเว็บไซต์
http://www.pitc.su.ac.th/images/pdf/news/report%20covid.pdf
http://www.pitc.su.ac.th/images/pdf/news/20220210104825205.pdf
https://www.facebook.com/sdd.su.pitc/photos/pcb.2071298286363913/2071298179697257/
http://www.pitc.su.ac.th/index.php/2018-08-22-09-58-22

- แบบประเมินความพึงพอใจหลังการให้บริการ

- สายตรงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

- การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/pdf/Form/BV/Bv0010.pdf
http://www.asat2.su.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad/
- หอศิลป์