แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ทุกรายไตรมาส

- หนังสือมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

- แนวทาง/มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565