การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยศิลปากร

share
Facebook
Twitter

ITA

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (PDF)

share
Facebook
Twitter