หน่วยงาน > ส่วนราชการ

กองแผนงาน

ประวัติ

กองแผนงาน เป็นหน่วยงานในระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ และมาตรฐานชั้นนำของประเทศ

เดิมกองแผนงานมีฐานะเป็นหน่วยวิจัยสถาบัน และทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) อนุมัติให้แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2536 ได้มีประกาศให้หน่วยวิจัยสถาบันเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ โดยมีภารกิจ ดังนี้

1.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย
2.จัดทำแผนแม่บท แผนพัฒนาการศึกษา แผนงบประมาณการศึกษา และติดตามประเมินผล
3.จัดทำผังแม่บท เพื่อใช้เป็นแผนประกอบการพัฒนาทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
4.จัดทำหนังสือ เอกสารเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.ประสานความร่วมมือด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์

https://www.plan.su.ac.th/