หน่วยงาน > ส่วนราชการ

กองกิจการนักศึกษา

ประวัติ

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการจัดตั้งให้เป็นส่วนราชการระดับกองตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/12933 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2535 เพื่อให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีสติปัญญาใฝ่การเรียนรู้ นึกคิด อย่างเป็นระบบ มีจิตสำนึกและศักยภาพในการสร้างงาน บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ยึดมั่น ในระบอบประชาธิปไตย มีวินัยรับผิดชอบต่อตนเองและเอื้ออาทรต่อสังคม ตระหนักในคุณค่าทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น สุขภาพดี มีความเป็นสากล โดยใช้กิจกรรมนักศึกษาเป็นสื่อ ในการสร้างสรรค์ประสบการณ์และการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมตลอดจนบริการและ สวัสดิการต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน

ปรัชญา (Philosophy)

ความเป็นหนึ่งของกันและกัน รังสรรค์บัณฑิตพึงประสงค์

ปณิธาน (Detorminations)

มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ วิวัฒน์สู่สภาพแวดล้อมพร้อมศึกษา
องค์กรสร้างสรรค์พัฒนา สร้างค่าภูมิปัญญานำสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรนำในการพัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. จัดบริการและสวัสดิการต่างๆ ให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน
2. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และประสบการณ์นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอนในห้องเรียน
3. ศึกษาและจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการศึกษาตามอัธยาศัย
4. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ (Mission)

1. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนางานกิจการนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์
2. จัดบริการ สวัสดิการและสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์
3. การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริม/พัฒนาการวิจัยด้านงานกิจการนักศึกษา
5. พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์กองกิจการนักศึกษา

ประเด็นที่ 1 ด้านบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในงานกิจการนักศึกษา
ประเด็นที่ 2 ด้านนักศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีขีดความสามารถสูงสุด
ประเด็นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน
ประเด็นที่ 4 ด้านการใช้ฐานข้อมูล
>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

เว็บไซต์

https://kongkit.su.ac.th/