หน่วยงาน > ส่วนราชการ

กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ประวัติ

กองงานวิทยาเขต ได้รับอนุมัติให้แบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานระดับกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 7 งาน คือ
1.งานสารบรรณ
2.งานการเจ้าหน้าที่
3.งานประชาสัมพันธ์
4.งานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์
5.งานคลัง
6.งานพัสดุ
7.งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ต่อมามีการปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและโครงสร้าง ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 จากเดิมชื่อหน่วยงานกองงานวิทยาเขต และกองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะพระราชวังสนามจันทร์ มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานเป็น "กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์" โดยให้แบ่งหน่วยงานย่อยเป็น 6 งาน ได้แก่
1. งานกิจการพิเศษ
2. งานจัดการทรัพย์สิน
3. งานช่างและซ่อมบำรุง
4. งานบริการกลาง
5. งานบริหารงานทั่วไป
6. งานพัสดุ

ปณิธาน

กองงานวิทยาเขต เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ซึ่งภารกิจหลักของหน่วยงาน เป็นงานที่ให้บริการจึงกำหนดปณิธานไว้ว่า
" มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด"

นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน

กองงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบคุณภาพ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติต่อผู้ขอรับบริการอย่างเท่าเทียมกัน และให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงเวลา เป็นที่ประทับใจ

ผู้บริหารจะสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาระบบ งานการให้บริการให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีน้ำใจและมีจิตสำนึกในงานบริการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนของกองงานวิทยาเขตจะร่วมมือกันในการปฏิบัติ ตามนโยบายนี้ และจะพัฒนาขั้นตอนการให้บริการที่จัดทำขึ้นในระบบคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึง พอใจของผู้มา ขอรับบริการอยู่ตลอดเวลา ให้สมดังคำขวัญของกองงานวิทยาเขตที่ว่า
" เต็มใจให้บริการ ปฏิบัติงานถูกต้อง ตรงเวลา"

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการด้วยความเต็มใจ
2.เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้ขอรับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
3.เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงเวลา และเป็นที่ประทับใจ

แผนดำเนินงาน
กองงานวิทยาเขต ปฏิบัติงานตามกรอบวิสัยทัศน์/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์และมาตรการ ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร แผนคุณภาพ แผนดำเนินงานกองงานวิทยาเขต และแผนการปฏิบัติงานประจำปีของแต่ ละงาน

เว็บไซต์

https://www.adsc.su.ac.th/