หน่วยงาน > ส่วนราชการ

กองทรัพยากรมนุษย์

ประวัติ

เดิมมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2505 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2506 ให้แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีกองกลางขึ้น ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2506
โดยแบ่งส่วนราชการในกองกลางเป็น 4 แผนก คือ แผนกสารบรรณ แผนกคลังและพัสดุ แผนกบริการนักศึกษา และแผนกห้องสมุด

ต่อมาปี พ.ศ. 2534 ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ( ก.ม. )
มีมติให้แบ่งส่วนราชการในกองกลางเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายคลัง ฝ่ายบริหารและธุรการ และฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ภายหลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีมติให้จัดตั้งหน่วยงานในกำกับในสำนักงานอธิการบดี โดยหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับการจัดตั้ง คือ กองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งยกฐานะมาจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลงานการบริหารงานบุคคลดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานย่อยภายในกองการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเฉพาะด้าน ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งและการแบ่งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ดังนี้ 1) งานบริหารงานบุคคล 2) งานตำแหน่งทางวิชาการ 3) งานทะเบียนประวัติ 4) งานพัฒนาและฝึกอบรม และ 5) งานเสริมสร้างศักยภาพการบริหาร

ในปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการปรับเปลี่ยนสถานะจากการเป็นส่วนราชการมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และกำหนดให้จัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 จึงประกาศกำหนดหน่วยงานภายในของส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้แบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 จัดตั้งเป็น “กองทรัพยากรมนุษย์” โดยแบ่งหน่วยงานย่อยเป็น 2 งาน ได้แก่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ และงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปัจจุบัน กองทรัพยากรมนุษย์ เป็นหน่วยงานภายในระดับกองหรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
สนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลงานการบริหารงานบุคคล ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย การจัดสรรอัตรา การสรรหา การธำรงรักษาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรด้วยระบบสารสนเทศ ดำเนินงานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน การพัฒนาบุคลากร การลาศึกษา ฝึกอบรม การดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การปฏิบัติการวิจัย การลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและเขียนตำรา รวมทั้งเป็นหน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ด้านการบริหารงานบุคคล และการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์

https://president.su.ac.th/personnel/