หน่วยงาน > ส่วนราชการ

กองบริหารงานวิชาการ

ประวัติ

กองบริการการศึกษาเริ่มตั้งในปี พ.ศ. 2517 มีฐานะเป็นหน่วยงานจัดตั้งภายในประจำแต่ละวิทยาเขต ใช้ชื่อว่า สำนักทะเบียนการศึกษา วังท่าพระ และสำนักทะเบียนการศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีหน้าที่ให้บริการด้านงานทะเบียนนักศึกษาและสถิติต่างๆ ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ก.ม.ได้พิจารณาปรับปรุงและอนุมัติการแบ่งส่วนราชการของกองต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดี โดยกองบริการการศึกษาเป็นหนึ่งใน 5 กอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี แบ่งการบริหารงานออกเป็น 7 งาน คือ
1. งานบริการการเรียนการสอน วังท่าพระ
2. งานทะเบียนและสถิติ วังท่าพระ
3. งานบริการการเรียนการสอน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
4. งานทะเบียนและสถิติ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
5. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
6. งานส่งเสริมวิจัยและตำรา
7. งานธุรการ
โดยแต่ละงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

งานบริการการเรียนการสอน วังท่าพระ

รับผิดชอบในการประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป กำกับดูแลการใช้ห้องเรียนรวมและห้องปฏิบัติการทางภาษา กำกับดูแลการให้บริการงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ใช้งาน และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องทางเทคนิค

งานทะเบียนและสถิติ วังท่าพระ

รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน เพิ่ม - ถอนรายวิชา การจัดทำทะเบียนประวัติการศึกษา การรวบรวม ประมวลผลและแจ้งผลการเรียน การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา และออกหนังสือสำคัญทางการศึกษา ตลอดจนการจัดทำสถิติทางการศึกษา และเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของคณะวิชาทั้ง 5 คณะวิชาทางวังท่าพระ

งานบริการการเรียนการสอน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

รับผิดชอบในการประสานงานการใช้หลักสูตร จัดทำทะเบียนหลักสูตรครบวงจรของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละคณะทางวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดทำตารางสอน ตารางสอบ ควบคุมดูแลการใช้อาคาเรียนรวมให้ใช้ประโยชน์สูงสุด ควบคุมและให้บริการงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน ควบคุมดูแลให้คำแนะนำ และให้บริการห้องบันทึกเสียง ผลิตเทปต้นเสียง สำเนาเทปเสียง ทำบทโทรทัศน์ทางการศึกษา ผลิตเทปโทรทัศน์ต้นฉบับ จ่ายสัญญาณภาพโทรทัศน์ไปตามห้องเรียน ตลอดจนควบคุมดูแลแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องทางเทคนิค ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอุปกรณ์

งานทะเบียนและสถิติ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา เป็นฐานการปฏิบัติงานการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน การจัดทำทะเบียนประวัติการศึกษา การรวบรวมประมวลผลและแจ้งผลการเรียน การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาและออกหนังสือรับรองคุณวุฒิ ตลอดจนการจัดทำสถิติประมวลผลการศึกษา และเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของคณะวิชาทางวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 5 คณะวิชา และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จำนวน 3 คณะวิชา และ 1 วิทยาลัย

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ประสานงานการจัดทำ การใช้ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา จัดทำทะเบียนหลักสูตรและรายวิชา วิเคราะห์และประเมินผลหลักสูตรของคณะวิชาต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดทำเอกสารและคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

งานส่งเสริมวิจัยและตำรา

รับผิดชอบในการจัดพิมพ์ตำราคำสอนและสิ่งพิมพ์ทุกชนิดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ออกแบบ วางรูปเล่ม จัดพิมพ์ต้นฉบับ เข้าเล่มสิ่งพิมพ์ทุกชนิด จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ทำทะเบียนควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงพิมพ์

งานธุรการ

รับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของกองบริการการศึกษา ได้แก่ งานรับ - ส่ง โต้ตอบหนังสือ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ จัดเก็บรักษาเอกสารราชการและทะเบียนประวัติบุคลากร พิมพ์และจัดทำสำเนาเอกสาร จัดทำงบประมาณ ควบคุมดูแลการเงิน ดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์และสถานที่ของกองบริการการศึกษา

ปณิธาน

กองบริการการศึกษามีปณิธานอันแน่วแน่ในการให้บริการทางด้านการศึกษา สนับสนุนงานวิชาการและการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมและรักษามาตรฐานการศึกษา

คำขวัญ

ผลงานประทับใจ ถูกต้อง ว่องไว ทันสมัย มีน้ำใจบริการ

วัตถุประสงค์ของกองบริการการศึกษา

1. เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการศึกษาและทะเบียนประวัตินักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2. ประสานงานและให้บริการในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป กำกับดูแลการใช้โสตทัศนูปกรณ์และอาคารเรียนรวม
3. ประสานงานในการจัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
4. จัดพิมพ์ตำรา คำสอน สิ่งพิมพ์และเอกสาร รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์

https://eds.su.ac.th/