หน่วยงาน > ส่วนราชการ

กองกลาง

ประวัติ

เดิมมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2505 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2506 ให้แบ่งส่วนราชการใน มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีกองกลางขึ้น ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2506 ซึ่งได้ แบ่งส่วนราชการใน กองกลางเป็น 4 แผนก คือ
1. แผนกสารบรรณ
2. แผนกคลังและพัสดุ
3. แผนกบริการนักศึกษา
4. แผนกห้องสมุด

โครงสร้างหน่วยงาน กองกลาง ประกอบด้วย 4 งาน ดังนี้

1. งานสารบรรณ
2. งานการประชุม
3. งานประชาสัมพันธ์
4. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

โครงสร้างอำนาจหน้าที่และการบริหารงาน

กองกลางเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานบริการด้านบริหารธุรการ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการประชุม ด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับ สนุนในการบริหารงานมหาวิทยาลัยของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รวมทั้งการให้ บริการแก่คณะและหน่วยงานต่างๆ ทั้งหมด ทั้งวังท่าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และ ตลิ่งชัน รวมทั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

การบริหารงานโดยทั่วไปของสายการบังคับบัญชาในกองกลาง จะมีรองอธิการบดี (บริหาร) เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล สั่งการ รับผิดชอบในการดำเนินงานของกองกลาง และรองอธิการบดี (ศิลปวัฒนธรรม) เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล สั่งการด้านประชาสัมพันธ์ และงานเกี่ยวกับการ บริการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ตามที่อธิการบดีได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ไว้ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 794/2551 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2551

ส่วนการบริหารงานภายในกองกลางมีผู้อำนวยการกองกลางเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบการ บริหารงาน และมีหัวหน้างาน เป็นผู้บังคับบัญชาในระดับงานตามลำดับชั้นภายใต้นโยบายและการ บริหารงานของอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี โดยอธิการบดีได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวย การกองกลาง ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีไว้ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2116/2550 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2550

นอกจากนี้ กองกลางมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน โดยใช้ที่ประชุม หัวหน้างานในกองกลาง และที่ประชุมคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองกลางในการ หารือร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการกองกลาง และหัวหน้างานต่างๆ ในกองกลาง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในการติดตามแก้ไขปัญหา ปรับปรุงกิจกรรม/งานที่เกี่ยวข้อง หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การบริหารงาน ตลอดจนงานในด้านการประกันคุณภาพเป็นระยะๆ

ในการดำเนินงานของกองกลางจะมีภารกิจเสมือนเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และ ดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงมีคณะกรรมการหรือคณะทำงานหลายชุดที่ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นโดยมีบุคลากรของกองกลางเข้าไปมีหน้าที่รับผิดชอบด้วย ในส่วนภารกิจของกองกลาง ได้แยกภารกิจไปตามงานในสังกัดกองกลาง สรุปได้ดังนี้

กองกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการแก่คณะและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ใน ด้านงานสารบรรณ งานการประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ และงาน สภาคณาจารย์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกในงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์

https://president.su.ac.th/central/