เกี่ยวกับ

หัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ

หัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
อาจารย์นันทพล จั่นเงิน
E-mail : JUNNGURN_N@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์
E-mail : SIRIKULCHAYANON_P@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. สุภาพ เกิดแสง
E-mail : KIRTSAENG_S@SU.AC.TH