เกี่ยวกับ

คณบดี

คณบดี

คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง
E-mail : KUNCHAETHONG_Y@SU.AC.TH

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค้ำชู
E-mail : KHUNCUMCHOO_N@SU.AC.TH

คณบดีคณะโบราณคดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
E-mail : KHAOKHIEW_C@SU.AC.TH

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล
E-mail : JIARAKUN_T@SU.AC.TH

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
E-mail : LIMPRASERT_S@SU.AC.TH

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
E-mail : maream_su@hotmail.com

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี
E-mail : CHIMPALEE_N@SU.AC.TH

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
E-mail : NGAWHIRUNPAT_T@SU.AC.TH

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร
E-mail : LEEJEERAJUMNEAN_A@SU.AC.TH

คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิชัย เลิศสถากิจ
E-mail : LERTSATAKIT_W@SU.AC.TH

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม
E-mail : RUAMTHUM_W@SU.AC.TH

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
E-mail : wanchai@ms.su.ac.th

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพร กาญจนภูมิ
E-mail : KARNJANAPOOMI_N@SU.AC.TH

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช
E-mail : NUNTHANID_J@SU.AC.TH

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
E-mail : KATTIYAPIKUL_S@SU.AC.TH