เกี่ยวกับ

หัวหน้าส่วนงานที่ขึ้นตรงกับอธิการบดี

หัวหน้าหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับอธิการบดี

 

อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช  
E-mail :  THAVARAVEJ_C@SU.AC.TH

 

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี
E-mail : SAENMEE_S@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต อินณวงศ์
E-mail : INNAWONG_B@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์ ผาทอง
E-mail : PATHONG_S@SU.AC.TH

 

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร. ศุภกิจ สุทธิเรื่องวงศ์
E-mail :

ผู้อำนวยการสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระพัฒน์ สำราญ
E-mail : SUMRAN_P@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

E-mail :

ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

E-mail :

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้
E-mail : BANGTHAMAI_E@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ. นภนนท์ หอมสุด
E-mail : HOMSUD_N@SU.AC.TH