เกี่ยวกับ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

 

นายกมล จันทิมา

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์

นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์

นางดวงสมร วรฤทธิ์

ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

นายปัญญา วิจินธนสาร

นางพรรณขนิตตา บุญครอง

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ

ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว

ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม

นายสุมนต์ สกลไชย

นายอนุชาติ คงมาลัย

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

ศ.เกียรติคุณ ดร.อรศิริ ปาณินท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

นายลลิต เลิศไม้ไทย
นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
คณบดีคณะโบราณคดี

รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิชัย เลิศสถากิจ
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิชญา เข็มทอง
คณะมัณฑนศิลป์

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
คณะโบราณคดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ สมุหเสนีโต
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา
ผู้อำนวยการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย