เกี่ยวกับ

หัวหน้าส่วนงาน

หัวหน้าส่วนงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

E-mail :

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา
E-mail : LIMWATTANA_Y@SU.AC.TH